Algemene verkoopvoorwaarden

Intellectuele eigendom

De plannen, studies, rapporten, specificaties, presentaties, opleidingen en alle andere algemene documenten die door EASI Network worden gerealiseerd, zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven onder alle omstandigheden het exclusieve eigendom van EASI Network. Tenzij uitdrukkelijk en specifiek anders is bepaald, mag de klant de overgedragen documenten of de daarin vervatte informatie niet dupliceren, noch direct of indirect exploiteren, hetzij zelf, hetzij via een derde partij of via een moedermaatschappij of dochteronderneming. De klant verbindt zich er eveneens toe de intellectuele eigendomsrechten van EASI Network in deze documenten te doen gelden bij al zijn werknemers, bedienden, cessionarissen en/of onderaannemers of elke andere persoon die er direct of indirect mee verbonden is, waarbij de klant alle verantwoordelijkheid op zich neemt. Elke overtreding van deze clausule leidt automatisch tot een vergoeding aan EASI Network, via een betaling van een minimumbedrag van € 25.000, onverminderd de vergoeding van de werkelijk geleden schade.

Offertes

Met inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten, mogen de offertes van EASI Network niet worden gebruikt voor het verkrijgen van concurrerende aanbiedingen of als basis voor een bestek. Offertes gemaakt door EASI Network zijn enkel bindend als de aanvaarding van een dergelijke offerte binnen een termijn van 30 dagen wordt ontvangen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte). Zo niet is EASI Network enkel verplicht het aanbod te accepteren na schriftelijke bevestiging van zijn kant.
De studies, plannen en documenten die aan de klant worden overhandigd, blijven eigendom van EASI Network. Ze moeten worden geretourneerd aan de klant, ongeacht of er al dan niet een bestelling is gebeurd en zodoende ook in het geval dat er op dat specifieke moment een bestelling wordt geplaatst.
EASI Network is alleen gebonden aan een wijziging van de order na een schriftelijke bevestiging van zijn kant.
Transacties die worden afgehandeld door tussenpersonen, vertegenwoordigers, enz., zijn pas bindend voor EASI Network na schriftelijke bevestiging van zijn kant.
Gewichten, afmetingen, capaciteiten, prestaties en andere kenmerken die in catalogi, prijslijsten en andere reclamedocumenten zijn opgenomen, zijn slechts benaderende indicaties en maken geen deel uit van het contract.

Leveringstermijnen

De vaststelling van een leveringsdatum doet een middelenverplichting ontstaan voor het hoofd van EASI Network, die zich ertoe verbindt alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de termijn wordt gerespecteerd, waarbij deze laatste niettemin nog steeds indicatief blijft.
Leveringstermijnen gaan pas van start na de ontvangst van de aanbetaling die op het moment van de bestelling moet worden betaald en, indien van toepassing, wanneer het bedrag ervan op de financiële rekening van EASI Network wordt overgeschreven. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft een vertraging van de levering in geen enkel geval het recht om de bestelling te annuleren en kan er geen schadevergoeding worden geëist.

Annulering

In geval van annulering van de verkoop door de klant vóór de levering, kan EASI Network ofwel de uitvoering van de verkoop eisen, ofwel de betaling van een vaste en niet-reduceerbare vergoeding van 20% van de verkoopprijs.

Betalingsvoorwaarden

Alle facturen van EASI Network zijn contant betaalbaar (tenzij andere specifieke voorwaarden in de offerte werden vermeld).
Elke factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald is op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling of waarschuwing een interest met zich mee van 12% per jaar op het hoofdsaldo en wordt bovendien verhoogd met een forfaitair bedrag van 15% van het hoofdsaldo, met een minimum van 50 euro. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, verzet tegen een factuur, zelfs indien deze niet aanvaard kan worden, of een verzoek om een afbetaling, behoudt EASI Network zich het recht voor om het contract zonder enige formaliteit te beëindigen en een vaste vergoeding van 20 % van de kostprijs te eisen.
Onvolledige levering van een bestelling kan de weigering om te betalen voor geleverde goederen en/of verrichte diensten niet rechtvaardigen. EASI Network behoudt zich tevens het recht voor om stapsgewijs deelfacturen uit te schrijven naarmate er goederen en/of diensten worden geleverd.

Garanties en klachten

Tenzij anders vermeld in de offerte of in het contract, garandeert EASI Network nergens de compatibiliteit en de goede werking van het materiaal waarop het contract betrekking heeft, met reeds bestaande hardware of software. Evenzo garandeert EASI Network, tenzij anders vermeld in de offerte of het contract, niet de mogelijkheid om reeds bestaande hardware of software over te dragen naar de aanbevolen hardware.
EASI Network moet binnen de zeven dagen na ontvangst per aangetekende brief op de hoogte worden gesteld van klachten met betrekking tot facturen . Bij gebreke daaraan worden de facturen geacht zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard.

Geschillen

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik zijn als enige bevoegd om over elk geschil te oordelen. Wanneer het geschil onder de bevoegdheid van de vrederechter valt, wordt deze beoordeeld door de vrederechter van het tweede kanton Luik. Alleen het Belgische recht is van toepassing op contracten die door EASI Network worden afgesloten.